Fabrika e Këpurdhave në Mitrovicë

Shkallët emergjente per shkollën e mesme në Gjilan

Konstruksioni i kulmit dhe fasada sandwich panel në IMK Ferizaj